آغاز ساخت ساختمان و دفتردردهستان شیرجوپشت

اعضای محترم تعاونی تولید امامده این حاصل دست رنج شماست اگر به آن وبه آینده شرکت خود فکر نکنید حاصل آن می شود

مسئولین و شورای اسلامی روستاها شما مسولیت اعضای و روستای خود را دارید

اموال مردم پس از آتش سوزی رها شده است

/ 0 نظر / 10 بازدید