روستای امام ده دارای اینترنت خانگی شد

این روستا با آمدن امکانات کامل که یک روزی آرزو دست نیافتی بوددر طی کوتاه مدت خواستیم توانستیم کامل شد

آب آشامیدنی-برق -تلفن و دکل مخابراتی مرکز مخابرات

گاز و شبکه گاز شهری

اینترنت در حد خانگی

بیمارستان  و مرکز بهداشت

آسفالت بخشی از راهها و ساختمان دهیاری

تجهیز مزراع کشاورزی

تعاونی تولید روستایی

دبیرستان راهنمایی ابتدایی

ای سی تی روستایی

کارخانه برنجکوبی وآرد برنج نانوایی بربری و سنگکی و لواشی

امکاناتی جدیدی لازم دارد که بزودی وارد محل می شود

/ 0 نظر / 28 بازدید