کمسیون مالیات باتعاونی تولید امام ده

این کمسیون بجای حضور سه نفر با دو نفر برگزار شد و وجهات قانونی نداشت و ازنظر اینجانب این کمسیون باطل است و چاره چیست ما در ایران هستیم  آنچه اتفاق افتاد حضور قاضی منصف جناب آقای پور نصیری بود

شرکت تعاونی تولید متهم بود باید شرکت تعاونی سود نشان داده و باید مالیات دهد اما سریع بودن ماده 133 تعاونی بودن مورد اعتراض بود حتی اگر شرکتهای تعاونی تولید سود نشان دهد این دولت است باید مالیات آنان را بدهد نه شرکت!!!!

جای بسیار تاسف دارد نماینده دولت در مالیات این جمله را بگوید شما نباید سود داشته باشید

تا دیروز مشکل این بود شرکت در عنوان خود (تولید) را دارد ازامروز تغییر لازم ندارد وااااااااااااااااااااای برما

خدایابه فربادشرکتهای برس که قانون نمی دانند جمله زیبا که امروز یاد گرفتم این است جایکه قانون سوکت اختیار کرده ما مجبور به جمع اوری مدرک نیستیم

/ 0 نظر / 13 بازدید