ریس مرکز خدمات رودبنه

مهندس هژبرعلیدوست یک نیروی با سابقه و دلسوز کشاورزان تصدی مرکز خدمات را بعهده گرفت

جا دارد از زحمات مهندس قاسم نژاد تشکر و قدر دانی کرد

/ 0 نظر / 15 بازدید