کارهای انجام شده دفتر شیرجوپشت

آنچه مشاهده می کنید سهام شما که ما توانستیم به کمک شما احیا کنیم

آقای عباس جعفر دوست رییس هیت مدیره تعاونی تولید امام ده

نمای جلوی مغازه تکمیل سربندی

این مغازه سال پیش به ما تحویل شد؟؟؟؟؟؟؟

راستی رها شده بود؟؟؟؟؟؟

عده ای بعد از تعمیر گفتن کاشکی شبانه آنرا تخریب کرده تا آن دوباره باز سازی نمی کردند سهامداران نمی دانم چه اتفاقی افتاده که به شما هم رحم نمی کنند

/ 0 نظر / 22 بازدید