# اتحادیه_تعاونیهای_تولید

بیمه تکمیل درمان برای کشاورزان عزیز

ماده 1 - بیمهشدگانقرارداد عبارتندازسرپرستخانوادهبهعنوانبیمهگذاروبیمهشده اصلیوکلیهاعضایخانوادهتحتتکفلویکهتوسط بیمهگذارمعرفیمیشوند. تبصرهیک - منظورازاعضایخانوادهتحتتکفل،همسر، فرزندانوسایرافرادتحتتکفلبیمهشدهاصلیمیباشند کهبهتبعبیمهشدهاصلیدارایدفترچهتامیناجتماعییا خدماتدرمانیباشند . تبصرهدو - فرزنداناناثتاهنگامازدواجویااشتغالبه کار
/ 1 نظر / 8 بازدید