# تعاونی_تولید

بیمارهای مشترک دام و انسان

بیماری مشترک دام و انسان               بیماری هاری                                                                                                     بیماری مشترک بین دام وانسان است                                                                                              عامل انتقال آن سگ و گربه و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید